Regulamin

REGULAMIN GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI

 1. Każdy korzystając z GCI ma obowiązek wpisania się do „Zeszytu Użytkownika GCI”
 2. Osoby korzystające z wyposażenia GCI obowiązane są dbać o sprzęt komputerowy i biurowy, nie spożywać przy korzystaniu z niego pożywienia oraz napojów, dbać o czystość dłoni oraz obuwia
 3. W trakcie przebywania w pomieszczeniach GCI należy zachować ciszę i spokój
 4. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 5. W przypadku korzystania z komputerów należy wykorzystywać jedynie oprogramowanie zainstalowane na tych komputerach – zabronione jest samodzielnie instalować jakiegokolwiek oprogramowania.
 6. Zabrania się usuwania jakichkolwiek programów stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych
 7. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkownika jakichkolwiek napraw, konfiguracji sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączanie klawiatur, monitorów, myszek itp.)
 8. Przy korzystaniu z Internetu zabrania się przeglądania stron o treściach pornograficznych, erotycznych, rasistowskich oraz innych (gry, czat, horoskopy, mp3, tapety, aukcje, smsy itp.)
 9. Należy uzgadniać z pracownikami GCI chęć przechowywania swoich dokumentów prywatnych na dysku głównym komputerów – niedotrzymanie tego warunku może spowodować wykasowanie lub zniszczenie danych użytkownika.
 10. Drukowanie przez osoby korzystające z usług GCI jakichkolwiek materiałów odbywa się tylko za wiedzą i zgodą pracownika GCI.
 11. Korzystanie z wyposażenia GCI jest niemożliwe w czasie trwania kursów i szkoleń.
 12. W przypadku dłuższego zainteresowania korzystania ze sprzętu komputerowego pracownicy GCI mogą wyznaczyć ramy czasowe dostępu do stanowisk komputerowych dla jednej osoby.
 13. Wszelkie przypadki prób włamania lub prób nieautoryzowanego dostępu do programów będą skutkowały natychmiastowym odłączenie komputera, a użytkownik będzie ponosił pełną odpowiedzialność.
 14. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z „wirusami komputerowymi” niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.
 15. Bezwzględnie należy zgłaszać pracownikowi GCI wszelkie wady i awarie sprzętu.
 16. W przypadku uszkodzenia sprzętu wynikłego jak powyżej lub jego zalanie, rozbicie przez użytkownika ponosi On odpowiedzialność finansową za poczynione szkody.
 17. GCI nie odpowiada za poniesione bez opieki lub zapomniane przedmioty korzystających z usług GCI.
 18. Pracownicy GCI odmawiają zainteresowanym skorzystania z usług GCI w przypadku naruszenia podstawowych zasad zachowania społecznego, niedostosowanie się do regulaminu, wulgarne słownictwo lub przebywanie pod wpływem używek lub alkoholu.

NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO KTÓREGOKOLWIEK PUNKTU REGULAMINU MOŻE SPOWODOWAĆ ZAKAZ KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU GCI, A TAKŻE OBOWIĄZEK NAPRAWIENIA WYRZĄDZONEJ SZKODY!!
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Szukając informacji o regionie:

Przeglądam informacje w prasie
Przeglądam informacje w Internecie
Odwiedzam GCI
Odwiedzam Punkty Informacji Turystycznej

 
echo "
1Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo

";